.. ฐาตุ จิรํ สตงฺ ธมฺโม
  ขอพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ..................... จงสถิตเสถียรยั่งยืนนาน