ดวงจันทร์ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศ
  ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลก ด้วยรัศมี .. ฉันใด ..
  บุคคลสมบูรณ์ด้วยศีล มีศรัทรา .... ก็ ......... ฉันนั้น ..
  ย่อมไพโรจน์กว่าผู้ตระหนี่ทั้งปวงในโลก ด้วยความเสียสละ